วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสัมภาษณ์ผู้ที่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)


  • วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสัมภาษณ์ผู้ที่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลคลองจิก ตำบลหนองปลิง ตำบลบ้านบ้านหีบ ตำบลบ้านชุ้ง

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม