วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565


  • วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม