วันนศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน (Hybrid)


  • วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน (Hybrid) ในรูปแบบออนไลน์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีนางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์ และนายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีบุคลากรหน่วยงานภายในและเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม