วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM)


  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตร์ (การสร้างและแสวงหาความรู้) และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) ณ ห้อง 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jun 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม