วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย(คบอ.) ครั้งที่ี 1/2565


  • เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย(คบอ.) ครั้งที่ี 1/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ด้านการบริการวิชาการและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรม ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม