สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับงานประกันคุณภาพ จัดประชุมประกันคุณภาพสัญจร (EdPEx) หัวข้อ โครงร่างองค์กร /แผนกลยุทธ์


  • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมประกันคุณภาพสัญจร (EdPEx) ร่วมกับงานประกันคุณภาพ หัวข้อ โครงร่างองค์กร /แผนกลยุทธ์ ราย ณ ห้องประชุม3025 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรประกันคุณภาพร่วมประชุม ในครั้งนี้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม