โครงการการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การทำอาหารและอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • โครงการการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การทำอาหารและอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและหรือยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม