โครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อบต.ตลาดใหม่ จัดโครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิทยากร นางสุนีย์ ทูรศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เยี่ยมชมโครงการและ ดร.ธวัช ทองโอภาส นายก อบต.ตลาดใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม