กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 27 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตเครื่องจักสานให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดและสามารถจำหน่าย ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. ฤดี เสริมชยุต และ อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมามอบความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Apr 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม