กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-24 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตเครื่องจักสานให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดและสามารถจำหน่าย ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุนีย์ ทูรศิลป์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมามอบความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Apr 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม