สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณอุดหนุนข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณอุดหนุนข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาปรับลดงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ2566 ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Apr 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม