สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2565


  • วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยแและพัฒนา ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม 3013 ชั้น 2 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 31, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม