สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2


  • วันที่ 28 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม เวลา 10.00 น.

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 31, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม