สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 4


  • วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.20 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 4 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 16, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม