สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565


  • วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและค่าใช่จ่ายในการจัดทำวารสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ บรรณาธิการ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 3025 ชั้น 3 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Mar 09, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม