งานสรุปและถอดบทเรียนโครงการวิจัยย่อยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา


  • วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด งานสรุปและถอดบทเรียนโครงการวิจัยย่อยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานในการดำเนินโครงการฯ เครือข่าย” มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภูมิภาคและหน่วยงานภาคี 2.เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานข้อมูลการจัดการนวัตกรรม องค์ความรู้ โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคีในพื้นที่ โดยในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง 2.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา 3.ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6.ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค 7.ชมรมรถสามล้อท่องเที่ยวอยุธยา 8.บมจ. อยุธยา โบ๊ท แอนด์ ทราเวล 9.สมาคมสื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10.เทศบาลตำบลคลองจิก 11.เกษตรอำเภอบางปะอิน 12.พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน 13.วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก 14.วิสาหกิจชุมชนสานรักษ์ช่อม่วง 15.วิสาหกิจชุมชนทุ่งบัวแดงอำเภอบางปะอิน 16.สวนวันสุขเกษตรพอเพียง 17.ชมรมปั่นจักรยานคลองจิก 18.บ้านขนมไทยไกลหวาน เครือข่ายการท่องเที่ยวและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และมีการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยวของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จำนวน 5 แห่ง คือ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ ห้องประชุม M3. ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Feb 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม