รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ครั้งที่ 6/2564
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ครั้งที่ 5/2564
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ครั้งที่ 4/2564
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ครั้งที่ 3/2564
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ครั้งที่ 2/2564
 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด