มาตรฐานสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

 1. ฉลากเขียว
 2. http://www.tei.or.th/greenlabel/
  http://gp.pcd.go.th/all
  https://www.thaiecoproducts.com
 3. ฉลากตะกร้าเขียว
 4. http://gp.pcd.go.th/all
  https://www.thaiecoproducts.com/
 5. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน
 6. http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
  http://gp.pcd.go.th/
  https://www.thai ecoproducts.com/
 7. ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 8. http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
  https://www.thai ecoproducts.com/
 9. ฉลากประสิทธิภาพสูง
 10. http://labelling.dede.go.th/survey/product/list-product?productTypeId=1
  https://www.thaiecoproducts.com/
 11. ฉลากประหยัดพลังงาน(Energy Star) ของสหรัฐอเมริกา สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA)
 12. ฉลากลดโลกร้อน
 13. http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/rule.html
 14. ฉลากหัวใจสีเขียว (GREEN HEART LABEL)
 15. https://www.siamcitycement.com/th/product/green_product
 16. ฉลาก SCG Green Choice
 17. https://greenforlife.pttgrp.com/index.aspx
 18. ฉลาก Green for life
 19. https://greenforlife.pttgrp.com/index.aspx
 20. ใบไม้เขียว (Green leaf)
 21. http://gp.pcd.go.th/all
  https://www.thaiecoproducts.com
 22. Green Hotel
 23. http://gp.pcd.go.th/all
  https://www.thaiecoproducts.com