กฎหมายปกครองท้องถิ่นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

  1. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดฯ ในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่น จ.อยุธยา
  2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3. การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2547
  4. การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
  5. คำสั่ง-กนช.-ที่-32-2563-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  6. นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  7. ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๐
  9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547