การตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564


  • วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจประเมินจากระบบส่วนกลางในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting คณะผู้ตรวจประเมินฯ ดำเนินการตรวจเอกสาร ตรวจสอบสถานที่และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้ 1) ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ (หมวด 1) 2) ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก (หมวด 2 และ หมวด 6) 3) นายกิตตกุล สารสุวรรณ (หมวด 3) 4) นายทรงศักดิ์ ควรคิด (หมวด 4 และ หมวด 5)

Posted by : มัทนียา หามาลัย

ปรับปรุง : Aug 30, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม