เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐานการประเมิน
หมวดที่5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
5.1 อากาศในสำนักงาน
5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
   1. มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer)
พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
   2. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการดูแลบำรุงรักษา
   3. มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1
   4. มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ 1
   5. การจัดวางเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร (Printer) ให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
   6. การควบคุมควันไอเสียรถยนต์ บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
   7. การป้องกันอันตรายจากการพ่นยากำจัดแมลง (ถ้ามี)
   8. มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
(สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบ)
5.1.1.1 แผนการดูแล บำรุงรักษาและทำความสะอาดมลพิษ 2564
5.1.1.2 บันทึกการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ พรมปูพื้นห้อง
5.1.1.3 แบบบันทึกการฉีดปลวกของอาคารบรรณราชนครินทร์
5.1.1.4 ภาพที่กั้นสำหรับห้ามจอดรถหน้าอาคาร
5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
   1. มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
   2. มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
   3. มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
   4. เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
   5. ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่
5.1.2.1 ภาพโปสเตอร์/ภาพการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5.1.3 การจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
   1. กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศที่มาจากภายนอกสำนักงาน
   2. ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(1)
แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
  - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
  - มีที่กั้นเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศี่จะส่งผลกระทบกับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
5.1.3.1 แนวการจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง
5.2 แสงในสำนักงาน
5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
   1. มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างประจำปี พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างเฉพาะจุดทำงานและพื้นที่ทำงาน
   2. เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่างจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
   3. ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
   4. ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5.2.1.1 รายงานตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในอาคาร 2564
5.2.1.2 แผนการจัดการและปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและบริการ
5.3 เสียง
5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน
   1. กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
   2. ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
5.3.1.1 มาตรการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน
5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
   1. กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
   2. ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(๑)
แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
  - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
  - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือนเพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
5.3.2.1 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ
5.4 ความน่าอยู่
5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้
   1. จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้
   2. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
   3. มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป
   4. การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงาน รวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน
5.4.1.1 แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี(พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน)
5.4.1.2 แผนผังพื้นที่ภายนอกและพื้นที่สีเขียวของสำนักงาน
5.4.1.3 พื้นที่การทำความสะอาดของแม่บ้าน (แบบมอบหมายภาระงาน)
5.4.1.5 ตารางทำความสะอาดพื้นที่และการทำความสะอาดห้องน้ำ
5.4.1.6 แผนการดูแลพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โดยรอบ
5.4.1.7 แผนการจัดทำกิจกรรม 7ส
5.4.1.8 ภาพพื้นที่สีเขียวและมุมสวนหย่อม
5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด
5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด
   1. มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่างเหมาะสมได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
   2. มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรคอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
   3. มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
   4. มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค
   5. ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์พาหะนำโรค ในระหว่างการตรวจประเมิน
หมายเหตุ
การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน
5.4.4.1 แผนควบคุมและแนวทางป้องกันพาหะนำโรค
5.4.4.2 บันทึกข้อมูลการพบร่องรอยสัตว์
5.4.4.3 แบบบันทึกการฉีดปลวกอาคารบรรณ
5.4.4.4 การปรับปรุงตาข่ายกันนกพิราบ
5.4.4.5 แผนบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปี 2564
5.4.4.6 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปี 2564
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด
   (1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
   (2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานแต่ละแผนกหรือส่วนงาน
   (3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(พิจารณาพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่อยู่ประจำพื้นที่สำนักงานที่มีการฝึกซ้อมเท่านั้น)
   (4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น
   (5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น
   (6) มีการกำหนดจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
   (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
   (8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
5.5.1.1 แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(หมวด5)
5.5.1.2 คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2564
5.5.1.3 โครงการอบรมเรื่อง“การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการจัดทำแผนฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2564
5.5.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ. 2563
5.5.1.5 ภาพการกำหนดจุดรวมพล ทางหนีไฟ/ เส้นทาง ธงนำและผู้นำหนีไฟและป้ายทางออกฉุกเฉิน
5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน) 5.5.2.1 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564
5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบ วิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
   (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
   - ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตรนับจากดคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้นที่จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง
   - ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)
   - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) (ถ้ามี)
   (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
   - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่มากกว่า 300 ตารางเมตรหรือ อาคารสูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
   - ติดตั้งตัวดักจับควัน(smoke detector)หรือความร้อน (heat detector)
   (3) มีการตรวจสอบข้อ (1)-(2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
   (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
   (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5.5.3.1 โครงสร้างหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
5.5.3.2 แผนผังการจัดวางถังดับเพลิง
5.5.3.3 แผนการตรวจสอบถังดับเพลิง
5.5.3.4 รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง และ การตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย
5.5.3.5 ภาพถ่ายถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ตรวจจับควัน เครื่องสูบน้ำ สายฉีด