อบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ผ่านระบบ Zoom Application


  • วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : มัทนียา หามาลัย

ปรับปรุง : Jun 23, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม