อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ”


  • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ”วันที่ 21-มิ.ย.-64 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Posted by : มัทนียา หามาลัย

ปรับปรุง : Jun 21, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม