ประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


  • เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบ ในการประกาศย่านชุมชนเก่า ได้แก่ ชุมชนคลองตะเคียนและชุมชนบ้านแสงโสม เป็นมรดกจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากทั้ง ๒ ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกจังหวัด และเป็นชุมชนนำร่อง ในการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในระดับจังหวัด การประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนชุมชนเป็นอย่างดีในการร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งหน่วยอนุรักษ์ฯ จ.อยุธยา จะนำมารวบรวมเพื่อดำเนินการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัดตามกระบวนการต่อไป

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Sep 12, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม