ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารฯ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา


  • วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหาร กำกับดูแลและพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา และบริหารจัดการมูลนิธิศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการมูลนิธิศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา และคณะกรรมการอำนวยการบริหารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้มอบผลิตภัณฑ์จากศาลาปลาไทแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งนำชม “ห้องอยุธยาศึกษานิทรรศน์” ศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Sep 15, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม