ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๖๔


  • เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Sep 21, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม