ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อ่างทอง


  • วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายอายุวัฒน์ ค้าผล น.ส.อรอุมา โพธิ์จิ๋ว และ นางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทำวีดีทัศน์สารคดี ในกิจกรรมยกระดับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอก สุรเดช เดชคง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแทงหยวกของสกุลช่างอ่างทอง และ นายวิษณุ ผดุงศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำหัวโขนตามกรรมวิธีโบราณของสกุลช่างผดุงศิลป์ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน โดยภูมิปัญญาดังกล่าวได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Jan 22, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม