พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๔


  • วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน ๕๐ คน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย โดยเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Jan 25, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม