สถาบันอยุธยาศึกษา มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔


  • วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบัน ได้มอบของที่ระลึกให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Jan 26, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม