การลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า (รอบ ๖ เดือน) การดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


  • การลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า (รอบ ๖ เดือน) การดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (โครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนศักยภาพสูง “ลุ่มแม่น้ำน้อย-เจ้าพระยา” ตามรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์พื้นถิ่น)

    เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี รศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และอัตลักษณ์พื้นถิ่น “ลุ่มแม่น้ำน้อย-เจ้าพระยา” ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น การวางแผนระบบการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อผลักดันชุมชนเป้าหมายให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนากำลังคนต้นแบบด้านการเป็นผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชน

    หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชน ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยว

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Nov 10, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม