กิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (วัดหลวงสุนทราราม)


  • กิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (วัดหลวงสุนทราราม) . เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดขึ้น ณ ชุมชนวัดหลวงสุนทราราม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายชูพงษ์ พึ่งเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ARUBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (วัดหลวงสุนทราราม) . ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดหลวงสุนทราราม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 20 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (วัดหลวงสุนทราราม) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Nov 09, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม