กิจกรรม ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  • กิจกรรม ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น .
    เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดขึ้น ณ ชุมชนวัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และทดลองฝึกปฏิบัติการทำเข็มกลัดจากผ้าลายจุฬาพัสตร์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม .
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชนวัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) และผู้สนใจในท้องถิ่น จำนวน 20 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี .
    #จุฬาพัสตร์ #ชุมชนวัดย่านอ่างทอง_จุฬาโลก #สถาบันอยุธยาศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #อยุธยาศึกษา_อยุธยาสืบสาน_อยุธยาสร้างสรรค์

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Nov 07, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม