สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 320 คน ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจไทย” รุ่นที่ 41


  • สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 320 คน ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจไทย” รุ่นที่ 41 . ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเรียนรู้วิถีชุมชนพหุวัฒนธรรม” ให้แก่เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม . โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นักวิชาการศึกษา จากสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยนายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามเส้นทางทัศนศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม . วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมจากคาบสมุทรมลายู สู่กรุงศรีอยุธยา” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “บินหลาโบยบินจากถิ่นใต้ สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” . นอกจากนี้คณะทำงานของสถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ยังได้นำคณะเยาวชนศึกษาเรียนรู้ฐานเรียนรู้ฝึกอาชีพ ประกอบด้วยการสาธิตการทำโรตีสายไหม การสานปลาตะเพียนใบลาน และการตัดพวงมโหตร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามพันธกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลกของสถาบันอยุธยาศึกษา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Oct 21, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม