ประชุมคณะทำงานวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา


  • สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตลอดรอบปีที่ผ่านมา โดยนำข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการต่างๆ มาวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของวารสาร ประจำปี พ.ศ.2567 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยการประชุมครั้งนี้ ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนากระบวนการเปิดรับและกลั่นกรองบทความอย่างมีคุณภาพตามกรอบเวลาเป็นวาระสำคัญ . อนึ่ง วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เป็นวารสารวิชาการ (ฐาน TCI 2) ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพันธกิจด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา ของสถาบันฯ ซึ่งเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในบริบทด้านอยุธยาศึกษา ของนักวิชาการ ครูอาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรับพิจารณาบทความทางวิชาการ (Academic Article) และบทความงานวิจัย (Research Article) มีกำหนดเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี โดยไม่เรียกเก็บค่าส่งบทความ . อ่านวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jas/ #สถาบันอยุธยาศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #อยุธยาศึกษา_อยุธยาสืบสาน_อยุธยาสร้างสรรค์

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Oct 24, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม