กิจกรรมการฝึกจัดจำลองงานแต่งงานของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล


  • สถาบันอยุธยาศึกษา “เปิดเรือน” ให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้สถานที่จัดกิจกรรมฝึกจัดจำลองงานแต่งงาน ในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2567 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดกิจกรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา มีอาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำรายวิชา โดยมีนักวิชาการศึกษาจากสถาบันอยุธยาศึกษา คอยให้คำแนะนำความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด ตามพันธกิจอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก ซึ่งการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบทบาทตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ภายใต้บรรยากาศทางวัฒนธรรมที่สนุกสนานครื้นเครงตามแบบฉบับประเพณีแต่งงานของไทย . #สถาบันอยุธยาศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #รอบรู้_อนุรักษ์_พัฒนา_ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก #อยุธยาศึกษา_อยุธยาสืบสาน_อยุธยาสร้างสรรค์

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Oct 19, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม