ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


  • เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Sep 27, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม