ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖


  • เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ รายงานผลการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับสำนัก/สถาบัน) รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระดับมหาวิทยาลัย) และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Sep 13, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม