ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕


  • วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) และการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และการดำเนินกิจกรรมไตรมาสที่ ๓ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน) ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Apr 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม