การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕


  • วันที่ ๗ - ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการ นางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา และนางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ โดยในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ การบรรยายพิเศษกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงการดำเนินงาน การจัดทำแผนงาน การทดลองเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามงานและการมอบนโยบายงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นอกจากนั้นยังมีการศึกษาดูงานแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบุรี จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Apr 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม