กิจกรรม "ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๕"


  • วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันสงกรานต์ "ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๕"” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานไทรแล้ว คณาจารย์และบุคลากรยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์พร้อมรับประกาศนียบัตร

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Apr 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม