ราชภัฏอยุธยา ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕


  • วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา พร้อมคณะทำงานจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฎ” ให้กับบุคคลที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ จำนวน ๖ สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขากีฬาและนันทนาการ สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ รางวัลเกียรติยศบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ได้แก่ ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ๑. นายรัธพล แสงประพาฬ สาขาคหกรรมศาสตร์ ๒. พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๔. นายจารึก วิไลแก้ว สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๕. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๖. นายธานุรา วิไลวานิช สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัลประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑. นายธิติพัทธ์ ขันธเนตร สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒. นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๓. นายสุรชาติ เครือคช สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ รางวัลเกียรติยศบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ได้แก่ ๑. นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ๑. นางสาวฐิติพัชร์ รวยทรัพย์ สาขาศิลปะ (งานช่างฝีมือ) ๒. นางสาวรุจิเรช ศรีโสภณ สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๔. นางชรินรัตน์ จิตตสุโภ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๕. นายภัทรพงษ์ เก่าเงิน สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัลประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑. นายนัฐพล อนันตริยกุล สาขาศิลปะ (การแสดง) ๒. นายยุทธการณ์ ปานเจริญ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Apr 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม