คณะทำงานกิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข


  • เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะทำงานกิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในชุมชนวัดย่านอ่างทอง โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่นมารังสรรค์ออกมาเป็นชุดการแสดง "นาฎยาจุฬาโลก อยุธยานาฏยาภิรมย์" และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินผลงานการแสดง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ และอาจารย์ชำนาญ แก้วสว่าง เป็นผู้ประเมิน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Mar 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม