กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ “แม่น้ำน้อย : สายวัฒนธรรม พระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง”


  • เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยา “แม่น้ำน้อย : สายวัฒนธรรม พระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง” โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และอาจารย์อุทัย ภู่เจริญ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร ซึ่งมีนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ประเด็นการบรรยาย ประกอบด้วย ช่วงที่ ๑ แม่น้ำน้อย : ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า และตำนานท้องถิ่น ช่วงที่ ๒ วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำน้อยจากอ่างทองถึงพระนครศรีอยุธยา และช่วงที่ ๓ แม่น้ำน้อย : มรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Mar 26, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม