ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


  • วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นำเสนอกิจกรรม/โครงการ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และพิจารณากำหนดวันและสถานที่ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Mar 10, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม