ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕


  • วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชาตะสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเวียง ไตชิละสุนทร, คุณสุจริต บัวพิมพ์, ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี, คุณจุรีพร ขันตี, อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม, และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อย และจะมีพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Mar 08, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม