การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


  • วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการ และอาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน ๒ องค์ประกอบ ๕ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้คะแนน ๕.๐๐ ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาต่อไป

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Oct 11, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม