ผู้บริหารและบุคลากร

image

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

image

นายวรพจน์ วรนุช

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

image

นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

image

นายสุรัตน์ ลิ่วลาภาวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา