รวบรวมเครื่องมือการสอนออนไลน์

การผลิตสื่อการสอนแบบ Video เบื้องต้น : Vidyard GoVideo
การผลิตสื่อการสอนแบบ Video เบื้องต้น : Loom

การใช้งานแอปพลิเคชัน Line เบื้องต้น
การใช้งาน Hangouts Meet by google