คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

National Conference & Meeting on Astronomy, Space Science & Earth Science 2022

(NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science”
image

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

การลงทะเบียนก่อนวันงาน (Early Bird) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

ผู้นำเสนอ/ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนทั่วไป
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย 1,800 บาท 2,300 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา 1,500 บาท 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท 1,500 บาท
โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก


Important Date :

ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัย (Full paper) : ขยายเวลาส่งผลงาน 15 มกราคม 2565

แจ้งบทความที่ได้รับการพิจารณา (Accept / Reject) : 21 มกราคม 2565

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete full Paper) : 31 มกราคม 2565

ชำระเงินลงทะเบียน : 31 มกราคม 2565


image