NCSAG2019

10 th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

"วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น"

วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

Last updated: 25/04/2562

กำหนดการรับบทความ

วันสุดท้ายของการรับบทความ 6พฤษภาคม2562
วันแจ้งผลการพิจารณาบทความ 27พฤษภาคม2562
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ 10มิถุนายน2562
ผู้ส่งบทความลงทะเบียนวันสุดท้าย 10มิถุนายน2562

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความวิจัย

  1. การศึกษา
  2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
  4. วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
  5. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6. วิจัยสถาบัน

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation) ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาทีและเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน กำหนดขนาดโปสเตอร์ A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร) ตามรูปแบบ Template Poster

บทความต้นฉบับ วิธีการสมัครเข้าระบบ ส่งบทความ Template Poster

การบรรยาย

หัวข้อ ""

สถานะบทความ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

สาขาที่เกี่ยวข้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

สถานะบทความ

Layout for FAQ page. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

สถานที่จัดงาน